Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

204

HENDRIK de VIERDE

• Falstafg.

Zou ik u vryheid geeven om my dit te zeggen ? zou ik afleggen hetgeen aan my vartgegroeidis; indien gy die vryheid van tny verkrygt, hangmydan vry op en zo gy die vryheid gebruikt, verdiende gy veeleer gehangen te worden. Loop heen fchurk, pak u weg. '

Dienaar. Myn heer begeert u te fpreeken, Sir Johan.

Lord Opperrechter. Sir Johan Falftaff een woord.

Myn waarde Lord!'~ God geeve uwe Lord.

tEn 80£Jdenn daë- Ik ben verb! Vd . dat ik uwe Lordfchapop de ftraat zie; ik had hooren zeggen , . » "we.r*iordfcnaP ziek was. Ik hoop immers dat uwe Lordfcnap op raad van den Doctor uitgaat. Uwe Lordfchap heeft, ofichoon zy de jeugdige jaaren nog niet geheel heeft afgelegd, echter reeds eenige trekken van de achtbaarheid desouderdoms; zoiets van het zout der jaaren; en derhalven zou ik u vriendelyk verzoeken naauwkeurige zorgtedraagen voor uwe gezondheid. fa

c- Lord Opperrechter.

•sir Johan , ik heb u doen ontbieden vóór uwen togt naar Shrewibury.

_ Falstaff.

Under het welneemen van uwe Lordfchap, ik

,,,>W00"1, dat de KoniDê «in of meer misnoegd uit Wales terug gekomen is! ö

LordOpperrechter

lk fpreek niet van zyne Majjfteit. Gy hebt ge.

weigerd te komen, toen ik u ontboden heb.

Falstaff.

En daarenboven heb ik gehoord, dat zyne Ma.

jefteit weder die verd * * * de beroerte heeft ge.

Lord.

Sluiten