Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ao8 HENDRIK bi VIERDE

den buik? Is niet uwe item gebroken , uw vernuft enkel , en allen de deelen van uw lichaam verwelke door ouderdom? en wilt gy uzelven jong noemen? Foei, foei, foei, Sir Johan!

Falstaff. Mylord , ik ben geboren zo omtrent drie uuren in den achtermiddag, met een wit hoofd, en een' min of meergronden buik. Wat myne ftem betreft, die heb ik door zwaar bygen en het zingen van lofzangen bedorven. Ik ben niet van voorneemen om meer bewyzen voor myne jeugd by te brengen. De waarheid van de zaak is, dat ik flechts oud ben in oordeel en verftand, en alwie tegen my capriolen w.il maaken om duizend mark, laat die myeerfthet geld leenen, en dan zien hoe het hem vergaat. Wat de oorvyg betreft, die de Prins u gegeven heeft, hy gaf u die als een onbefchaafd Prins, en gy hebt die opgenomen als een gevoelig Lord. Ik heb hem daarover beftraft, en de jonge leeuw heeft 'er berouw over; juift wel niet in zak en afcb, maar in oude fek en nieuwe zyde.

Lord -Opurrichtir. Nu, de Hemel geeve den Prins een' beter' metgezel '

Falstaff. De Hemel geeve den metgezel een' beter' Prins' Ik kan myne handen niet van hem aftrekken.

Lo»d-OpfIRRICHTIR.

Welnu, de Koning heeft eenefcheidinggemaakt tusfehen u en Prins Hendrik. Ik hoor, dat gyroet Lord Johan van Lancafter den AartsbifTchop en den Graaf van Northumberland zult tegen gaan. Falstaff.

Ja, daarvoor dank ik uw allerliefft vernuft; maar, hoor eens, bid gy allen die Mevrouw de Ruft hier thuis moogt kusfen, dat onze legers niet in een' heeten dag aan eikanderen moogen raaken; want,

ik

Sluiten