Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIESPEL. 217

Eoch mannen, noch vrouwen, noch kinderen ont« zien.

Phang

Ais ik hem maar digt genoeg aan het Iyf kan komen dan vrees ik zyne ilooten niet.

Waardin.

Neen, ik ook niet. ■ Ik zal u byftaan.

Phang.

Als ik hem maar eens te vatten kryg; als hy maar onder myn bereik komt.

Waardin.

Ik ben bedorven zo hy weggaat, ik zweer u, dat hy een oneindig regifter op myn fchuldboek is. Myn goede Monfieur Phang houd hem wel vaft, myn lieve Monfieur Snare , laat hem toch niet ontfnappen. Hy komt geduurig in Pie-Corner, onder hec welmeenen van uwe geftrengen, om een' zadel te koopen, en hy is deezen middag ten eeten verzocht in het luipaardshoofd in de Lombaardftraat, by den Heer Smooth, de ftoffenkooper. Ik b'd u, nu myne klagt aangenomen, en myn geval zo waereldkundig geworden is, laat hy nu ter verboor gebragt worden. Honderd mark is eene groote fom voor eene arme verlatene weduwe omtelyden; en ik heb geleden , en geleden , en geleden, en ik ben gefopt, en gefopt, en gefopt geworden, van den eenen dag tot den anderen, dat het fchande is om 'er aan te denken. Zulk een handel is niet eeriyk of men zou van een vrouwsperfoon een' ezel of een beeft moeten maaken om bet ongelyk van el. ken fchurk te draagen. (Falftaff , Bardolph, en de Fagie komen op het tooneel.) Gints komt hy aan, met den omzwervenden fchurk Bardolph met zyn' brandewyns neus by hem. Doet uw'plicht, Monfieur Phang en Monfieur Snare, doet, doet, doet toch uw' plicht.

O 5 Fai-*

Sluiten