Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ijo HENDRIK de VIERDE

f n het antwoord ïs zo vaardig als de hoed van een' man, die geld ter leen vraagt: „ Ik ben een arme „ neef van den Koning, Mynheer."

Prins Hendrik. Ja, men wi! met geweld onze bloedverwant zyn, al zou men het ook van Japhet af opnaaien.. Maar, j.ai voort met den brief.

Poins.

„ Johan Falftaff . Ridder , aan den zoon des „ Konings, die de naafte aan zyn'Vader is, Hendrik „ Prins van Wales, falut." Hoe, dit febynt wel eene publicatie.

Prins Hendrik,

Stil.

Poins, (yoortltezende.) • „ Ik zal de achtbaare Romeinen in kortheid na. „ volgen " Hy meent hier zekerlyk in kortheid van adem, in aênborftigheid. „ Ik beveel my aan u, i, ik beveel u aan, en ik verlaat u. Wees niet te „ gemeenzaam met Poins, want'hy maakt zulk een „ misbruik van uwe gunftbewyzen, dat hy zweert, „ dat gy met Pieternel zyne zuster zult trouwen. „ Toon berouw als gy ledigen tyd hebt , en hier „ mede, vaarwel. Ik ben de uwe by ja en neen ; ,, dat is zoveel te zeggen, als, gelyk gy hem wilt ,, gebruiken.- Jan Falftaff. by myne gemeenzaame „ vrienden; Johan Falftaff, by myne broeders en „ zusters, en Sir Johan Falftaff, by.geheel Euro„ pa." — Mylord, ik zal dien brief in fecq doopen, en laaten hem dien dan opeeten.

Prins Hendrik. Dan wilt gy hem veele van zyne eigen woor. den weder doen irflikke». Maar, zegt gy dit van my, Ned? Zou ik met uwe zuster trouwen? Poins.

Ik wenfehte wel, dat de meid geene Hechtere party deed; maar ik heb het nooit gezegd.

Prins

Sluiten