Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HENDRIK de VIERDE.

die voor niemand behoefde te wyken, hebt gy gedwongen te wyken door hem niet te onderfteunen; hem hebt gy overgelaten om tot zyne fchade den verfchrikkelyken krygsgod onder de oogen te zien, en een' grond te betwiften, daar niets weerbaar fcheen dan de naam van Hotfpur. Dus hebt gy hem verlaten, o Doe toch nimmer zyne fchitn dit ongeiyk aan , dat gy kiefcher en naauwgezetter op uwe eer zyt jegens" anderen dan jegens ham. Laat hen alleen (ltryden); de Lord-Marfchalk en de Aarts» bisfchop zyn magtig. Indien myn waarde Hendrik flechts de helft van die magt had gehad, dan zou ik nog op deezen dag, hem aan den hals hangende, met hem over de dood van Monmouth hebben kunnen fpreeken.

Northumberland.

Bedwing uw hart, waarde dochter, gy beneemt myden moed met oude overdenkingen door jam» merklagten nieuw te maaken. Maar ik moet daar het gevaar te gemoet gaan, of het zal my in eene andere plaats komen opzoeken, en my flechter voorzien vinden.

Lady Northumberland.

Vlucht naar Schotland, zolang tot dat de Edelen en het gewapend Volk eene kleine proef van hun vermogen zullen -genomen hebben.

Lady Percy.

Indien zy veld winnen, en voordeel op den Koning behaalen, voeg u dan by hen, als eene ftaa» en rib om de fterkte nog fterker te maaken. Maar, om alles , dat ons lief is, laaten zy eerft alleen hunne krachten beproeven. Dit hteft uw zoon ook gedaan, gy hebt dat toegelaten; hierdoor ben ik weduw geworden; en nooit zal ik lang genoeg Jeeven , om uit myne oogen op het herdenken ts regenen, om hetzelve te doen uitfpruiten en opgroeijen tot aan den hemel toe, ter nagedachtenis van »yn' edelen gemaal.

Nort-

Sluiten