Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2 4-3

HENDRIK de VIERDE

fn London — God zy gedankt, dat wy uw aangezicht moogen-zien. Hoe, zyt gy reeds uit Wales gekomen?

Falstaff. Gy weërgaifche malle compofïtie van kohingly ke Majefteit, (by legt de band op Doll learfbeet) by dit ligt vleefch en bedorven bloed, zweer ik dat gy my welkom zyt ' Doll Tearsheet. Loop heen, malle dikbaft, ik wil niet met u ta doen hebben.

Poins.

Mylord, hy zal uwe wraakzucht geheel verdryven en alles in gekheid verkeeren , zo gy van deeze' eerfle hitte geen gebruik maakt.

Prins Hendrik. Gy weêrgaafche kaarsvetmyn, hoe verachtelyk htbt gy op dit oogenblik van my gefproken tegen deeze braave, deugdzaame, en eerlykejuffer? De Waardin

Ik dank u voor uwe goede gedachten, en zyishet ook inderdaad.

Falstaff.

Hebt gy my hooren fpreeken ?

Prins Hendrik.

l3,' .md -8y kende mY even êoed a's toen cy bv Gadshill gingt vluchten; gy wift, dat ik achter o was en gy hebt enkel zo gefproken om myn geduld tê beproeven.

Falstaff. Neen, neen, neen, dat is zo niet, ik dacht niet. ' dat ik onder het bereik van uw gehoor was. Prins Herdrik. Nu, dan zal ik u noodzaaken om uwen moedwil, ligen misilag te erkennen, en dan weet ik wel. hos ik met u handelen moet.

Neen, het is geen loe'dwlSgB rcisfiae, Heintje, Ifiraarlyk niet. 6* j»g/H'

Sluiten