Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIESPEL 253

. DERDEBEDRYF.

EERSTE TOONEEL.

Het Tooneel is in bet Paleis van den Koning te London.

Koning Hendrik, in zyn nachtgewaad, en Een Pagie.

K. Hendri k. Gaa heen, roep de GraavenSurreyen Warwick; maar zeg hen , dat zy deeze papieren, eer zy by my komen, doorleezen, en dezelven met aandacht overweegen. Spoed n. (De Pagie vertrekt.) Hoeveel duizenden van myne armfte onderdaanen leggen thans geruft te flaapen! o lieflyke flaap, be. valiige voedfter der natuur , waardoor heb ik ü zodanig afgefchrikt, dat gy myne oogleden nie.t meer wilt nederdrukken , en myne zinnen in den vloed der vergetelheid dompelen? Of legt gy, o flaap, liever in berookte hutten, daar gy u op harde bedden van ftroo uitrekt, en door de gonzende mug. een in flaap gezuft word , dan in de welriekende zaaien der Grooten , onderkoftbaareverhemelten, daar gy door de aangenaamfte melodie geftreeld word! o Gy, loome Godheid, waarom legt gy met de geringen in verachtelyke legeifteden, en maakt het koninglyk ledikant tot een wachthuisje met eene algemeene alarmklok ? kunt gy in den top van een' hoogen en flingerenden maft des fcheepsjongens oogen toezegelen, en zyneharfenswiegen in de wieg der woefte en omftuimige zee, onder het gehuil der winden, die de bruifchende golven by den kop vatten, haare verfcbrikkelyke hoofden cosn krullen, en haar met een verdoovend geloei

ophan•

Sluiten