Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

174 HENDRIK de VIERDE

den, geilrand, en floot geheel in Hukken. (Een Bode komt op bet Tooneel.) .

Ha s ti jjg!, Hoe nu, wat is 'er nieuws ?

Bode.

Ten wellen van dit bofch, naauwlyks eene myl van hier, komt de vyand in geregelde orde aantrekken , en voor zo verre ik uit den grond, dien zy beflaan, kan narekenen, zyn zy zo om en by dertigduizend mannen fterk.

mowüiat.

Dat is juift het getal, waarop wy hen gefchat hadden, Laaten wy zwenken, en hen in het open vsld te gemoet trekken.

TWEEDE TOONEEL.

ÜE VOOSIOEH, W ISTltOlILANS,

yor k.

Welk een wel onderricht bevelhebber komt daar naar ons toe?

mowbiat,

Naar het my toefchynt is het Mylord Weftmoreland.

W e s t m o iel aetd.

Heil en genegene groete zy u van onzen Veld. heer den Prins, Lord Johan Hertog van Lancaster.

York.

Spreek geruft op , Mylord Weftmoreland, om welke rede komt gy hier?

Westmorelahd. Weet dan, Mylord, dat hethoofdzaakelykevan myne bezrnding aan uwe Genade gericht is. Indien het oproer in zyne eigene gedaante tegen ons op.

kwam,

Sluiten