Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIESPEL. 275

kwam, met een laag en verachtelyk gefchreeuw, aangevoerd door driftige jongelingen, omkleed met woede, en onderfteund door jongens en bedelaars; indien, zeg ik, het oproer aldus verfcheen.in deszelfs natuurlyke gedaante, en waarebeeldtenis,dan zoud.gy, Eerwaerdige Vader, met deeze Edele Lords hier niet verfchenen zyn om de haatelyke ge« daante van de laaghartige en bloeddorftige wederfpannigheid met uwe doorluchtige eertitelen te ver. fleren. Gy, Mylord-Aartsbisfchop, wiens zetel door burgerlyke ruft beveiligd word, wiens baard door de zilverblanke hand van den vreede geftreeld word, wiens geleerdheid en letterkunde door den vreede befchermd worden, wiens witte kleederen het afbeeldfel der onfchuld zyn , de gezegende du;f en geeft des vreedes; hoe kunt gy u zo flecht herfchep. pen van de taal des vreedes, die zoveel bevalligheid heeft, in de fchorre en bulderende taal van den oorlog ? Hoe kunt gy uwe boeken veranderen in wa. penen, uwen inkt in bloed, uwe pennen in fpiesfen en de zachte luit van uwe geeftelyke taal in eene fchelklinkende trompet van haatelyk krygsge. rucht?

York.

Waarom ik dit doe? is de korte inhoud van deeze vraag; en dit is de rede: Wy zyn allen ongefteld, en hebben ons door onze brasferijën en welluftigheden eeneheete koorts op den hals gehaald; en daar voor moet ons het bloed afgetapt worden, door welks ongefteldheid Koning Richard befmet zynde geftorven is. Maar, edele Lord Weftmoreland, ik geef my hier niet uit voor een'Arts; ook wil ik my niet als een' vyand van den vreede onder de benden der krygsfieden vermengen; maar enkel voor eene korte poos de verfchrikkelyke gedaante des oorlogs aanneemen, om vervuilde gemoederen , die ziek zyn door weelde te fpeenen, en de verftoppingen te zuiveren, die de doorftraaling van onze levensaderen S » reeds

Sluiten