Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HENDRIK de VIERDE

reeds beginnen te beletten. Maar, hoor my nader; ik heb het leed , dat onze wapenen zouden kunnen doen, en het leed , dat wy moeten ondergaan met eene onpartydige balans gewogen, en bevonden, dat ons lyden veel zwaarder weegt dan onze beleediging. Wy zien naar welken kant de ftroom van den tegenwoordigen tyd vloeit, en wy .worden uit onze vreedzaame loopbaan weggedreven, door den woesten vloed der tydsomftandigheden; en wy hebben de lyft van allen onze bezwaaren opgemaakt, om die, ten gelegenen tyd ftukswyze te vertoonen; die wy reeds lang te vooren aan den Koning hebben willen overgeeven; maar wy hebben door geene fmeekingen toegang tot hem kunnen krygen. Wanneer wy beleedigd worden, en onze bezwaaren openleggen , dan word ons de toegang tot zyn' perfoon geweigerd, door diezelfde lieden, welken ons het meeil beleedigd hebben. Het gevaar van den nog zo kort verlopen' tyd, waarvan de gedachtenia op de aarde gefchreven ftaat met bloed, dat nog zichtbaar is, en de voorbeelden van allen de geval, len, die wy tegenwoordig voor oogen zien, hebben ons deeze, voor ons zo kwaalyk voegende, wapenen doen aangorden, niet om den vreede te verbreeken, of eenige olyftakken van denzelven, maar om hier een' vreede in te voeren, die den naam, en de daad waarlyk kan voeren.

Westmoe eland. Wanneer is toch ooit uwe klagt van de hand gewezen? en waardoor toch heeft de Koning u ooit vertoornd? Welke Pair is omgekocht om u te kwellen ? Wat fpoort u aan om dit onwettig en bloedig boek der gefmeede muitery met het geeftelyk zegel te bekrachtigen, en het zwaard van het binnen, landfch oproer te wyden ?

York.

Myn algemeen bezwaar betreft het Gsmeenebeft,

es

Sluiten