Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIESPEL. a«i

twyfeling ontflaat, 'er twee andere opftaan in de överleevenden. Daarom zal hy zyne lei wel fchoon veegen, en geene aantekening houden in zyn geheugen , die hem zyn verlies op nieuw herinneren of te boek zetten kan. Want hy weet volkomelyk ze. ker, dat hy zyn land niet zo fchoon kan wieden, als zyne achterdocht hem wel daartoe 'aanleiding zou kunnen geeven; zyne vyanden en zyne vrienden zyn zodanig dooreen geworteld, dat, wanneer hy aan een' vyand trekt om dien los te maaken, hy tevens een' vriend ontwortelt en doet waggelen. Zodat dit land gelyk is aan eene kwelzuchtige huisvrouw , die haaren man aangehitft heeft ombaar metflagen te dreigen,en die, juift wanneer hy flaan wil, hem het kind voorhoud, en dus de voorgenomene tuchtiging ophangt aan den arm, die reeds tot de uitvoering was opgeheven.

Hastings. En daarenboven heeft de Koning alle zyne roeden reeds afgefleten op voorgaande beleedigers, zodat hy nu geene ftraftuigen meer over heeft; en zyne magt, even als die van een' klaauwloozeu leeuw, wel grypen maar niet vafthouden kanYork.

Dit is inderdaad waar, en dus kunt gy verzekerd zyn, myn goede Lord-Maarfchalk, dat, indien wy onze verzoening op een' goeden voet kunnen bewerken, onze vreede, even als een gebroken, doch weder wel in een gezet lid, door deeze breuk fter. ker zal worden.

Mowbray.

Het zy zo! Zie, daar komt Mylord Weftmoreland terug (Wtftmorelani komt op let Tooneel ) Westmoreland. De Prins is hier kort by;zou het uwe Lordfchap behaagen zyne Genade nu te fpreeken op een' gelyken afftand tusfchen de beide legers?

S s Mow-

Sluiten