Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c35

HENDRIK de VIERDE

ring, want dan zyn beide partyën edelmoediglyk ten onder gebragt, en niet eene van beide is de verliezer.

Lanc aster, (tegen Weftmoreland.) Gaa heen, Mylord, en doe ons leger insgelyks van een fcheiden. (Weftmoreland vertrekt.) (Tegen Tork.) En indien het u behaagt, Mylord, laaten dan onze beide legers ons voorby trekken, opdat wy moogen zien met wie wy ie doen zouden gehad hebben.

Y ork.

Gaa Mylord Hastings, en doe ons volk, éér het afgedankt word, hier voorby trekken. (Haftings vertrekt.)

Lancaster. Ik denk, Mylords, dat wy deezen nacht by elkan. deren zullen blyven.

VYFDE TOONEEL.

De Voorigen, Westmoreland,

Lancaster , (tegen Weftmoreland.) Hoe, Neef! waarom blyft ons leger nog byeen?

West moreland. De Opperhoofden, die van u bevel gekregen hebben om te blyven. willen niet aftrekken vdór dat zy u zeiven hebben hooren fpreeken.. Lancaster. Zy weeten hunnen plicht.

Hastings, (terug ktmende.) Mylord, ons volk is alreedsverflrooid; evenals jonge ftieren, die van onder het jok komen, namen zy hunnen weg naar het ooften, het wefter/, het noorden, en het zuiden; of gelyk, wanneer een

fchool

Sluiten