Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

historiespel: i9t

ZEVENDE TOONEEL.

Dl vookigen. westmorel anb.

Lancaster, (tegen Weftmoreland.) Wel nu, hebt gy uwe vervolging geftaakt»

Westmoreland. De aftogt is gedaan, en wy wachten op uwe uitfpraak.

Lancaster.

Zend dan Colevile met zyne zaamgezworenen naar York, om terftond hunne ftraf te ontfangen. Blunt, leid hen weg; en draag zorg dat gy hen wei bewaart. (Blunt vertrekt met Colevile.) Laaten wy ons nu naar het Hof fpoeden , Mylords ; ik heb verftaan, dat de Koning myn Vader zeer krank is, onze nieuwstyding zal oni voorgaan naar zyne Majefteit, en die zult gy , myn Neef, hem gaan brengen om hem op te beuren , en wy zullen u volgen zo fpoedig als mooglyk zal zyn. Weftmoreland vertrekt.)

Falstaff. Mylord,geef my verlof,bid ik u.om naar Glöu> cetlershire te gaan, en als gy aan het Hof komt, wees dan zo goed van goed getuigenis van my te geeven.

Lancaster. Vaarwel, Falftaff; ik zal, naar myne wyze van denken , beter van u fpreeken dan gy wel verdient. (Lancafter vertrekt.)

Falstaff, (alleen.) Ik wenfchte wel, dat gy maar verftand had, dat zou u beter zyn dan uw Hertogdom. Op myne eer, deeze jonge fchraalbloedige knaap bemint my niet; en niemand kan hem aan het lachen maaken; maar , dat is juift geen wonder , want hy drinkt seen' wvn. Nog nooit is een van die huiszittende T 2 jon-

Sluiten