Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*«4 HENDRIK si VIERDE

jongens op de proef goed bevonden ; want flappe drank en veelvifch eeten maakt hun bloed zó koud, dat zy in eene foort van mannelyke vryfterziekte vervallen , en als zy dan trouwen dan teelen zy enkel meisjes, Zy zyn doorgaans zotten en bloodaarts; en dit zouden veelen van ons ook kunnen zyn, maar alleen door al te groote verhitting. Een goed glas Sereetfche Secq doet eene tweevoudige werking;het ftygt my naar de harfens,droogt daar alle zotte, ydele , en ongekookte denkbeelden op, die dezelven omringen ; en maakt hen vlug, vat. baar, vindingryk, en vol van levendige, vuurige, en aangenaame invallen ; die aan de ftem overgeleverd, en door de tong ter waereld gebragt, uitmuntende aartigheden worden. De tweede uitwerking van deezeSecqis.dat dezelve het bloed verwarmt j dat te vooren koud en geftreken de lever wit en bleek liet; en dat is het kenmerk van kleinmoedigheid en lafhartigheid;maar de Secq verwarmt het, en doet het van de binnenfte deelen tot de uiterfte omloopen; zy ontfteekt het vuur in het aangezicht, dat dan even als eene baak allen de overige deelen van dit klein Koningiyk, den menfch waarfchouwt om in de wapenen te komen, en dan pafleeren de mindere levensdeelen , en binnenlandfcbe kleine geeften allen de monilering voor hunnen atgemeeren bevelhebber, het hart; dat dan grootfch geworden , en opgeblazen door zulk een talryk gevolg allerhande dappere daaden durft beftaan; en deeze dapperheid komt enkel uit de Secq. Dus is kundigheid in de wapenen niets zonder de Secq ; en geleerdheid alleen een klomp goud, die door een' boozen geeft bewaard word, tot dat de Secq dien in handeling brengt, en denzelven dus van gebruik en nut doet worden. Hier van daan komt het dat Prins Hendrik zo dapper is; want hy beeft het koud bloed, dat hy van zyn' Vader ge6rfd heeft, even alafchraal, onvruchtbaar, en woeft land, gemeft,

be-

Sluiten