Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIESPEL. 293

bewerkt, en beploegd, door zyn uiterfte beft te doen , in het drinken van eene goede kwantiteit goede vruchtbaare Secq, zo dat hy daardoor recht warm en dapper geworden is. Indien ik duizend zoonen had,dan zou het eerfte menfchelykegrondbeginfel, dat ik hen zou inboezemen, weezen.dat zy alle flappe dranken moeften afzweeren.en zich eeheelenal aan de Secq overgeeven. (Baritlpbkomt op bet Tooneel.) Hoe is het, Bardolph ?

Barbolph.

Het volk is afgedankt en reeds vertrokken. Falstaff.

Laat hen loopen; ik zal over Glouceftershire gaan, en daar den Heer Robert Shallow, Schildkn, gaan bezoeken. Ik heb hem reeds tusfchen vinger en duim week gemaakt , en binnen kort zal ik met hem zegelen. Kom, laaten wy gaan.

(Zy vertrekken,)

AGTSTE TOONEEL.

Het Tooneel is in bet Koninglyk Paleis te Weftminfitr.

Koning Hehdrik, Warwick, Clarknor, Gloucistir.

K. Hendrik. Nu My'ords, indien de Hemel een' gelukkigen uitfhg geeft aan den twift, die binnen onze eigene deuren bloed, dan zullen wy onze jongelingfchap naar edeler flagvelden geleiden, en geene andere dan gewyde zwaarden trekken. Onze Scheepsvloot is reeds hier toe gereed gemaakt, onze magt byeen eebraet, onze Stedehouders bohoorlyk aangefteld , en allés naar onzen wenfch gefchikt; wy hebben nog maar alleenlyk eene kleine verfterking van aooden, en wy wachten enkel tot dat de Muitelin-

Sluiten