Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIESPEL. 297

NEGENDE TOONEEL.

Dl voorigen, We 1 tm o ÏELiHD.

Westmoreland. Heil zy myn' Vorft, en dat nog meer geluk gevoegd mooge worden by dat geen, hetwelk ik hem kom verkondigen .' Prins Johan , uw zoon , kuft eerbiediglyk de hand van uwe Genade; Mowbray, de Bisfchop Scroop.Haftings, en allen de overigen zyn ter ftraf gevoerd; daar is thans niet één oproerig zwaard ontbloot, maar de vreede plant overal olyfplanten. Op welk eene wyze dit alles is toe. gegaan, en elke ftap van dit geval, kan uwe Majefteit omftandiger leezen in dit gefchrift. K. Hendrik. o Weftmoreland , gy zyt een zomervogel, die altoos in het felft van den winter het verlengen der dagen aankondigt. (Harcourt komt op bet looneel.) Daar komt nog meer nieuws.

Harcour t. God behoede uwe Majefteit voor vyanden ; en dat een iegelyk, die tegen u opftaat, mooge va'llen gelyk die, waarvan ik u tyding kom brengen! De Graaf van Northumberland, en Lord Bardolph, en nog eene groote menigte Engelfchen en Schotten zyn verflagen door den Gouverneur van Yorkshire, deeze papieren kunnen u, wanneer het u behaagt, breedvoerig bericht geeven van de inrichting en cmftandigheden van het gevecht.

K. Hendrik. Waarom toch moeten deeze goede tydingen myne ongefteldheid doen toeneemen ? Kan de Fortuin dan nimmer met twee volle handen komen ? Moet zy altoos haare vleijende woorden met de flechtfte letters fchryven » Altoos geeft zy eene maag en geen voedfel; zo als aan armen, die welvaarendo T 5 zyn;

Sluiten