Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

to8 HENDRIK db VIERDE

zyn; of zy geeft een feeft en neemt de maag weg; zo als by de ryken , die overvloed bezitten , en daarvan geen genot hebben. Ik behoorde my over alle deeze gelukkige tydingen te verblyden, en nu begint het gezicht my te begeeven en het hoofd te draaijen. — Ach, my / komt by my! — ik word zeer onpaflelyk.

Glouczster. God verfterke uwe Majefteit!

CL arence.

Ach! myn Koninglyko Vadert

Westmoreland. Myn genadigfte Heer, beur uzelven op, en open uwe oogen.

Warwick. • Hebt geduld, Prinfen; gy weet, dat deeze toe» vallen zyne Majefteit meer overkomen. Verwydert u een weinig van hem. geeft hem lucht; by zal welhaaft weder herfteld zyn.

Clarence. Neen, neen, hy kan deeze hevige pynen niet lang doorftaan; de onafgebrokene zorg en arbeid van zyn'geeft hebben den muur,die hen opgeiloten moeft houden, zodanig doorboord, dat het leven reeds daar door kykt, en uitbreeken zal.

Gloucestee. Het volk maakt my beangft; want men fpreekt van fchepfels, die zonder vader geteeld zyn, en andere tegennatuurlyke geboorten. De jaargetyden veranderen hunne gewoonten, even als of het jaar eenige maanden flaapende had gevonden , en dezelve had overgeftagen.

Clarence. De rivier heeft drie getyden lang gevloeid zonder eene ebbe tusfchen beiden, en de oude lieden, die praatzuchtige jaarboeken van den tyd, zeggen , dat dit nog eens gebeurd iikort vóór dat ocze Overgrootvader Eduard ziek wierd, en ftierf.

b W a r-

Sluiten