Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

304

HENDRIK d« VIERDE

zy aan uwe ooren toeroepen, dat gy gekroond zyt, maar niet, dat ik dood ben. — Laaten alle de traanen, die myn Iyk zouden befproeijen balfemdroppen worden om uw hoofd te zalven; vermeng my enkel met het vergeten (tof, en geef hem, die u het leven gegeven heeft, aan de wormen over. — Zetmyne amptenaarsaf, verbreek myne wétten; want nu is de tyd gekomen om met alle geregeldheid den fpot te dryven; Hendrik de Vyfde is gekroond. Verhef u, ydelheid' Buk neder, Koninglyk Gezag I Weg met alle wyze raadsmannen, en laaten nu allen de dwaaze lediggangers uit alle landen zich naar het Engelfche Hof begeeven; laaten nu onze na. buuren zich van het fchuim van hun volk ontlasten. Indien daar een ligtmis gevonden word, die gewoon is te vloeken, te drinken, te danfen, te rinkelrooi, jen by den nacht, te rooven, te moorden, en de oudfle zonden op de nieuwfte wyzen te pleegen, laaten zy zich dan verheugen } want hy zal daar niet meer lastig zyn ; Engeland zal zyne driedubbele fchulden dubbel vergulden; Engeland zal hem bedieningen , eerampten , en vermoogen geeven ; want de vyfde Hendrik rukt de verdraaide losbandigheid den breidel uit den mond,en de dolle honden zullen hunne tanden flaan in het vleesch der onnozelheid. Helaas! myn ongelukkig Koningryk, dat door zoveel burgerlyite flagen getroffen isl daar alle myne zorgen uwe buitenfpoongheden niet hebben kunnen beletten, wat zal 'erdan van u worden, wanneer de buitenfpoorigheid zelve voor u zal moeten zorgen 1 Ach' gy zult welhaast weder eene wildernis worden, bevolkt met wolven, uwe oude bewooners!

P. Hendrik, (knielende.) Ach I Vergeef het my, myn Vorst! Indien myne traanen, die vochtige beletfelen van myne fpraak, my niet verhinderd hadden, dan zou ik deeze harde, fchoon waarde, verwytingen reeds voorgekomen

Sluiten