Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIESPEL. 505

men zyn,éér uwe droefheid die had uitgefproken, en ik dezelve zolang had aangehoord. Hier is uwe kroon , dat Hy , die de kroon draagt tot in alle eeuwigheid,dezelve nog lang de uwe doe zyn! Indien ik meer begeerte heb tot dezelve, dan tot uw eer en roem , dat ik dan nooit meer opftaa uit deeze onderdaanige houding, welke aan myn oprecht en eerbiedig hart deeze vernederende kniebuiging heeft ingeboezemd. De Hemel zy myne getuige, hoe fterk myne ziel getroffen wierd, toen ik , in deeze kamer komende , geene ademhaaling befpeurde in de borst van uwe Majefteit! Dat ik in myne tegenwoordige fpoorloosheid fterve .-'indien ik thans veins, en nooit herleeve om aan deongeloovige waereld de edele verandering van gedrag to kunnen toonen, welke ik myzelven heb voorgefield ! Toen ik inkwam, en my verbeeldde, dat gy dood waart, fchoon ik zelf byna dood was door het denkbeeld-, dat gy het waart, fprak ik de kroon aan, even als of dezelve bezield was, en heb haar de volgende verwytingen gedaan : De zorg, die aan u onaffcheïdelyk verknocht is, heeft zich gevoed met het vleefch van myn' Vader, en daarom zyt gy, fchoon het fynfle goud, (echter in myne oogen) het flechtile goud ; ander (goud) , fchoon minder fyn van fpecie, is meer van waerdy, naardien het,tot een drinkbaar geneesmiddel ontbonden , des menfchen leven behoud;daar gy integendeel, het allerfynfte, het allergeachtfte, en het allerberoemdile, dengeenen, die u droeg, verflonden hebt. Na aan de kroon deeze verwytingen gedaan te hebben, heb ik, myn Vorft, die op myn hoofd gezet, om tegen haar, als eene vyandin, die myn' Vader voor myne oogen vermoord had, het geding van een' wettigen erfgenaam aan te vangen. Maar, indien deeze daad myne levensgeeflen met eenige blydfchap befmet heeft, of myne verbeelding tot eenige verhef fing van trotsheid heeft doen opzwellen, of,indien V eenige

Sluiten