Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3oÖ HENDRIK de VIERDE

eenige verwaande of wederfpannige gedachte met de geringfte aandoening van eene welkomgroet aan derzelver oppermagt huisvesting gegeven heeft; laat dan de Hemel die voor eeuwig aan myn hoofd ontrukken, en my gelyk ftellen met den geringften onderdaan, die met vreezen en beeven daar voor nederknielt.

K. He nd Hl e. o Myn Zoon! de Hemel heeft het u ingegeven, dat gy de kroon hier zoud wegneemen, opdat gy te beter de liefde van uwen Vader zoud weder winnen door deeze daad zo verftandiglyk te verfchoonen. Kom nader, Hendrik; zet u neder voor myn bed; en hoornaar myn' raad,die,naar ik denk.de laatfte zal zyn, dien ik zal uitboezemen. Het is den Hemel bekend, myn Zoon, door welke bypaden en flinkfche wegen ik tot deeze kroon gekomen ben; en ik zelfweet maar al te wel hoe onrustig dezelve op myn hoofd gezeten heeft. Zy zal met meer rust op uw hoofd overgaan,• gy zult die met meej gunst , en meer zekerheid bezitten; want alle de vlekken van derzelver verkryging zullen metmy ten grave daalen. Op myn hoofd fcheen zy enkel een eerteken te zyn, dat door eene woeste hand was weggerukt; en daar zyn nog veelen in leven, die my kunnen verwyten , dat ik dezelve door hunne hulp verkregen heb. en hieruit omftaan dagelyks oneenigheden en bloedftortingen, die de ingebeelde rust verftooren. Ik heb,gelyk gy weet, alle deeze ftoute verfchrikkingen met groot gevaar tegengegaan. Want myne gantfche regeering is niets anders geweest dan een tooneel, dat over dit onderwerp handelde; en nu verandert het door myne dood; want hetgeen ik door inkoop verkregen had, vervalt nu op u deor een veel gelukkiger lot, dewyl gy de kroon zult draagen door erfrecht. Maar, fchoon gy nu vaster ftaat dan ik immer heb kunnen doen, tyt gy nog niet genoeg gevestigd, dewyl de wonden

nog

Sluiten