Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3i2 HENDRIK d« VIERDE.

een' Vreederechterachtigen dienaar. Hunne geesten zyn zodanig met eikanderen vereenigd , door den gemeenzaamen omgang, dat zy eikanderen in eene vlugt achter na vliegen, als eene troep wilde ganzen. Indien ik van den Heer Shallow iets te verzoeken had, dan zou ik zyne bedienden in een' goeden luim brengen, door hen voor te houden , dat zy geduurig by hunnen Heer waren ; en met betreKking tot zyne bedienden, dan zou ik tegen Shallow zeggen.dat niemand zyne bedienden beter weet te beftieren dan hy. Het is zeker, dat een wys en een zot gedrag overerven, even gelyk iemand eene ziekte overerft,de een van den ander', en daarom behooren de menfchen op hunne hoede te zyn, in het verkiezen van hunne gezelfchappen. Ik zal uit deezen Shallow ftof genoeg trekken, om Prins Hendrik ten minften.den tyd van zes modes achtereen te doen lachen, dat is, vier termynen, en twee dagvaardingen , en hy zal zonder eenige vacantie doorlachen, o Het is toch veel, dat eene leugen met een' kleinen vloek bevestigd, en eene grap met een ernftig gelaat verteld, zo groote uitwerking kan hebben op een'Jongeling, die nog nooit Jicht of Podagra gevoeld heeft. Let wel, gy zult hem zo zien lachen, dat zyn aangezicht 'er uitziet als een natte mantel, die flordig omgehangen is. Shallow. (van binnen.)

Sir Johan' Sir Johan I

Falstaff.

Ik kom , Mynheer Shallow; ik kom. (Falftaff vertrekt )

TWEEDE

Sluiten