Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIESPEL. 3U

TWEEDE TOONEEL.

Het Tooneel is in bet Hof te London.

De Graai va» Warwick, en de Lord-Opperrechter.

Warwick. Hoe is het, Lord-Opperrechter; waar gaat gy zo heen ?

Lord-Opperrechter. Hoe vaart de Koning ?

Warwick. Volmaakt wel; alle zyne zorgen hebben een einde genomen.

Lord • Opperrechter. Ik hoop immers niet, dat hy dood is'

Warwick. Hy is den weg van alle vleefch gegaan; met be« trekking tot ons leeft hy niet meer.

Lord • Opperrechter. Ik wenfchte wel,dat Zyne Majefteit mymetzich genomen had , de dienst, dien ik geduurende zyn leven getrouwelyk waargenomen heb, ftelt my nu bloot aan veele onaangenaamheden.

Warwick. Ik geloof inderdaad, dat de jonge Koning u niet zeer bemint.

Lord.Opperrechter. Ik weet zeerwel.dat hy my nooit bemind heeft, en derhalven heb ik myzelven gewapend tegen de omftandigheden van den tyd; die my met verfchrikkelyker kunnen voorkomen , dan ik dezelve my reeds in verbeelding heb voorgefteld. (De Prinfen van Lancafter , Cloucefter , en Clarence komen op bet Tooneel,)

Warwick. Daar komen de bedroefde Afftammeüngen van Y 5 den

Sluiten