Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIESPEL. 317

die de Gerechtigheid uit baaren achtbaaren zetel rukt, die het recht met voeten treed, en die het zwaard ftomp maakt, dat de ruft en veiligheid vaa uwen perfoon moet befcheimen; ja, dat meer is, die uw Koninglyk evenbeeld befpot, en uwe daaden in een' tweeden perfoon belacht. Pleeg raad met uwe koninglyke gedachten; ftel uzelven in het geval; wees eens vader,en verbeeld U een' zoon, hoor uwe waerdigheid eens zo fchandelyk verachten , zie onze achtbaarfte wetten zo onachtzaamlyk vertreeden; befchouw uzelven eens, als zo zeer verfmaad door uw' eigen'zoon, en ftel udan voor, dat ik uwe zaak opneem, en in uw' naam uwen zoon tot rede breng. Wanneer gy dit alles bedaardelyk zult overwogen hebben, vonnis my dan; en naardien gy nu Koning zyt, zeg my dan volgens uwen ftaat, wat ik gedaan heb, dat niet overeenkomftig was met myn ampt, met myn' perfoon, of met de oppermagt van myn' Vorft.

K. Hendrik. Gy hebt gelyk , Mylord , en gy befchouwt het wel , blyf derhalven den evenaar en het zwaard behouden;en ik wenfch,dat uw roem fteeds mooge toeneemen, en dat gy zolang moogt leeven, tot dat gy een' zoon van my moogt zien, die, even gelyk ik , na u beleedigd te hebben , zich aan u onder, werpt. Dan zal ik lang genoeg geleefd hebben t om met de woorden van myn' Vader te moogen uitroepen: „ Hoe gelukkig ben ik, dat ik een' man „ in myn ryk heb, die moeds genoeg heeft om „ recht te oefenen tegen myn' eigen' zoon, en ik ,, ben niet min gelukkig, dat ik een' zoon heb , „ die zyn' hoogen rang zo gewilliglyk overgeeft, „ in de handen van het recht," »— Gy hebt my in bewaaring doen neemen, en om die rede geef ik opnieuw het onbevlekt zwaard.dat gy tot hiertoe gevoerd hebt, in uwe hand ter bewaaring; met deeze vermaaning, dat gy hetzelve blyft gebruiken, met

even

Sluiten