Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3i8

HENDRIK de VIERDE.

even zoveel moed , gerechtigheid , en verfhndige onpartydigheid, als gy het tegen my gebruikt hebt. Daar is myne hand, dat gy als een vader zult magt hebben over myn' zoon , myne item zal uitfpree. ken, hetgeen gy aan myn oor zult ingeeven; en ik zal alle myne voorneemens doen bukken en vernederen, voor uwe weloverlegde en wyze fchikkin. gen. En gy, myne Prihfen, gelooft my, bid ik u, myn Vader is ongebonden ten grave gedaald, want myne voorige neigingen leggen in zyn graf, en ik overleef hem in droefheid, met zynen aart, om de verwachting van de Waereld te leur te ftellen, om voorfpellingen te doen liegen, en het flechtgevoelen, dat my afgefchetft heeft naar myn' uiterlyken fchyn , uit te wisfchen. Offchoon het gety van myn bloed tot nog toe moedwilliglyk gevloeid heeft naar de ydelheid,keert het echter nu terug, en ebt naar de algemeene zee, daar het zich met den vloed van ftaat zal vermengen , en van nu af aan met plegtige Majefteit vloeijen. Laaten wy nu ons hoog Parlementshof byëen roepen; en tot onzen raad zulke edele leden verkiezen, dat het groot lichaam van onzen Staat in gelyken rang mooge ftaan met de beft beftierde Natie; dat vreede en oorlog, (eik ' byzonder), of beiden te gelyk zich moogen vertoornen als zaaken, waarin wy wel bedreven zyn; (tegen den Lord- Opperrechter,) en waarin gy, oude Vader, de voornaamfte ftem zult hebben. Zo haast de Krooning gefchied is, zullen wy, gelyk gezegd is, allen onze Staaten byëen roepen, en,indien de Hemel myne goede voorneemens bekrachtigt, dan zal niet één Prins, of Pair billyke rede hebben om te zeggen: De Hemel verkorte één' enkelen dag van het gelukkig leven van Koning Hendrik. (Zy vertrekken,")

VIERDE

Sluiten