Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

34.1 HENDRIK di VIERDE

telyke ziekte, welke men veeltyds gewoon is door de uitdrukking van zich te branden aan te duiden*

Dr. Johnson.

Pag. 253. Reg. 2.

Dit eerfte Tooneel word niet gevonden in myne Copy van de eerfte uitgaaf.

Dr. Johnson.

Ibid. Reg. 9,8, 7.

En maakt bet koninglyk ledikant tot ten wachthuisje met eene algemeene alarmklok.

Dit is eene aanfpeeling op eene oude gewoonte, die thans nog hier in Nederland min of meer gebruiklyk is; naamlyk, dat by een wachthuisje een klein klokje geplaatst word, hetwelk door den geen', die de wacht in dat huisje heeft, van tyd tot tyd moet geluid worden, om daardoor blyk te geeven, dat hy zyne wacht getrouwelyk waarneemt. Deeze alarmklokjes worden door Shakespeare menigmaal aangehaald.

Vertaaler.

Pag- z55- Reg- IO> (van onderen.)

[Gy, Neef Nevil naar my voorftaat-']

Dit ziet op het Tweede Tooneel van het Vyfde Bedryf van Richard II. Maar, of des Konings, of des Dichters geheugen heeft hen hier parten ge fpseld, want Warwick is daarby niet tegenwoordig geweeft.

Dr, Johnson. Pag. 263. Reg. 22,11, (van onderen.) Wy hebben buiten bun reeds veele fcbaduwen op de Monflerrol,

Dat is; wy hebben op de Monflerrol verfchei. den naamen, waar voor wy foldy trekken, zonder «le perfoonen zeiven te hebben.

Dr. Johnson.

Pag. 265* Reg. 6- (van onderen.)

Bona roba.

De Engclfchen bedienen zich van dit Italiaanfch

woord,

Sluiten