Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

343 HENDRIK di VIERDE

Men heeft bedriegers gevonden, die onder andere verdichte fcbelmeryen om de onnozele menfchen te misleiden , en hen van hun geld te berooven, voorgaven dit zogenaamd Aurumpotabile, (of, drinkbaar goud) te kunnen maaken,

Di. Johnson.

Pag. 306, Reg. 5,4,3. (van onderen.)

Want betgeen ik door inkoop verkregen bad, vervalt nu op u door een veel gelukkiger lot, dewyl ey de kroon zult draagen door erfrecht.

Alle overweldigers hebben fteeds de gewoonte had van zich te beroepen op het Erfrecht, zo fpoedig ais zulks maar met eenigen fchyn kon gefchieden.

Di. Johnson.

Pag. 307- Reg. 0,10.

En voorgenomen een groot gedeelte naar bet Heilig Land te geleiden.

Deeze Kruistogt naar bet Heilig Land , welke door den Koning op verfcheidene plaatfen word opgehaald , had twee oorzaaken , naamelyk Godsdienst en Staatkunde. Hy fchroomde de onwettig, verkregene Kroon te blyven draagen zonder daarvoor boete te doen ,en hy wilde tevens.dat deeze daad van boetdoening zyne onrechtvaardigheid van nut zou zyn, door het vermoogen van zyne binnenlandfche vyanden te verzwakken, en de magtigften van hen met zich uit zyn Ryk te voeren.

Da. Warburton.

Ibid. Reg. J7, r8, 10.

God vergeeve bet my , boe ik aan de Kroon ben gekomen, en vergunne a, dat gy dezelve in vreede moogt bezitten l

Dit is eene fraaije affcbetfing van een gemoed, dat tusfchen het Hemelfche en het Aardfche ver. deeid is. Hy bid om de afweering van de ftraf van

zyne-

Sluiten