Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIESPEL. 349

zyne misdaad, en tevens, dat die voor zyn' zoon gelukkig mooge zyn.

Da. Johnson.

Pag. 300. Reg. 12,13,14.15-

Neen , ik vuil u niet verfchoonen ; gy zult niet verfchoond zyn. Geene verfchooning zal hier gelden; daar is geene verfchooning, die u dienen kan;gy zult niet verfchoond zyn. Hola, Davidl

De Dichter geeft ons hier eene geestige fchets van het gering vernuft van den Rechter Shallow , door hem zo dikwyls dezelfde zaak in verfchillende bewoordingen te doen zeggen.

Dr. Warburton.

Pag. 312. Reg. 14,13,12. (van onderen.)

Dat is, vier termynen, en twee dagvaardingen, en by zal zonder eenige vacantie doorlachen,

Het is een geestige inval van Shakespeare, dat hy een' doorbrenger, gelyk F al staf/, den tyd doet berekenen naar de termynen van eene aétie om fchuld.

Dr. Johnson.

Pag. 315. Reg. 16,15. (van onderen,) Dit is een Engelfch en niet een Turkfcb Hof. Dat is; geen Hof, daar de Prins, die den troon beklimt, zyne Broeders doet ombrengen.

Dr. Johnson;

Pag. 321. Reg. 16. (van onderen.)

Cavalero's,

Dit was de naam, welke men, ten tyde van on« zen Dichter, gewoon was aan losfe, luchtige, en veel geld verteerende jonge knaapen te geeven.

Dr. Johnson.

Pag. 323. Reg- 19. , .... ,

„ Weg met decz' waereld,en de waereldlmgen ai; „ Ik fpreek van Africa, en gulden bemelcboeren.

F Ai».

Sluiten