Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

352 HENDRIK d* VIERDE , enz.

JNdien dit Stuk zo flaauw niet eindigde, zou het voorzeker een der uitmuntendfte Stukken van Onzen Dichter zyn. Doch , dewyl hetzelve door Shakespeare in geene bedryven verdeeld is, zou het gevoeglyk kunnen eindigen, met de dood van Hen, brik den Vierden, en dus zouden deTooneelen van het Vyfde Bedryf, het Eerfte Bedryf van Hendrik den Vyf den uitmaaken; te meer , dewyl het blykt, dat Shakespeare het oogmerk gehad heeft, om van het leven van Richard den Tweeden, tot op dat van Hendrik den Vyfden, eene aaneengefchakelde Historie te maaken.

Voor het overige zyn de hoofdkarakters in dit Stuk fraai gefchetst, en wel uitgehouden. Prins Hendrik is een Jongeling van uitmuntende hoedanigheden, en een doordringend verftand, doch die door het kwaad voorbeeld van anderen, zich dikwyls tot losbandigheid en flechte daaden laat vervoeren. Over het algemeen is dit karakter groot, natuurlyk, en juist.

Percy is een woest Krygstnan, oploopende, en twistzuchtig, en bezit geene andere deugden dan die van een* oorlogsman, naamelyk, edelaartigheïd en moed.

Falstaff is een verwonderlyk zaamenmengfel van geestigheid en ondeugd, van vleijery en trotsheid , doch bezit echter de gaaf van zich by den Prins aangenaam,en zelfs noodzaakelyk te maaken. Zyne losbandigheid is echter van geen' woesten of wreeden aart, en kan derhalven uit hoofde van zyne aartige invallen geduld worden.

VEEL

Sluiten