Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

358 VEEL LEVEN ovn NIETS.

Ooilog.tusfchen haar en Signor Benediéto ,• zy ontmoeten eikanderen nimmer , of daar valt altoos een fchermutfeling van vernuft tusfchen hen beiden voor.

BlAIIICE.

Maar, hy wint helaas niet veel daarby, In onze laatfte fchermutfeling , trokken vier van zyne vyf zinnen verminkt af , zo dat de geheele man nu flechts door een' geregeerd word; en indien by nu nog vernuft genoeg heeft om zich warm te houden, laat hy dat dan draagen als een ridderteken, om htm van zyn paard te onderfcheiden; want het is alle de fcbat,die hem nog overblyft, om voor een redelyk fcnepfel erkend te worden. Wie is nu zyn metge» fel? Want hy is gewoon alle Maanden een' nieuwen boezemvriend te hebben.

Bode.

Is het mooglyk ?

Beatrice. Zeer ligt mooglyk; want hy leeft met zyne trouw even als met de figuur van zyn' hoed, die verandert zo dikwyls hy op den hoedenbol komt.

Bode.

Ik merk wel, Mevrou n, dat die Heer by u in geen goed boekje ftaat.

Beatrice.

Neen, en, zo dat waar was, zou ik allen myne boeken verbranden. Maar, eilieve, wie is toch nu zyn Makker, is 'er niet de een of andere jonge zwerver, die met hem een reisje naar den Duivel wil doen?

Bode.

Hy is veel in gezelfchap met den edelen Claudio. Beatrice.

o Hemel i hy zal hem aankleeven als eene ziek. te; men kan hem ligter krygen dan de pest, en die hem krygt word op het oogenblik dol. God helpe sjgn edelen Claudio,indien by met Benediéto bezet

Sluiten