Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B L T S P E L. 361

BlHIDICTO.

God doe uwe Hoogedelheid fteed6 by dezelfde gedachte blyven; want dan zal een braaf Man voorzeker bewaard blyven voor de predestinatie van een opgekrabt aangezicht.

Beatrice. Het opkrabben zou "er geen kwaad aan kunnen doen , indien het een gezicht was gelyk het uwe. Benedicto. Gy zyt al eene aartige papegaaileerfter.

Beatrice. Een vogel van myne fpraak is beter dan een beest van de uwe.

Benedicto. Ik wenfchte wel, dat myn paard de fnelheid van uwe tong had, en het zo goed kon uithouden; maar gaa uwen gang, in Gods naam, ik heb gedaai. Beatrice. Gy eindigt altoos met eene knollengrap, ik ken u van ouds.

Don Pedro. Dit is het eind en het flot, Leonato; — Signor Glaudio, en Signor Bsnedicto; myn waarde Vriend Leonato heeft u alien genodigd , en ik heb hem ge. zegd, dat wy ons hier voor het minst eene maand zullen ophouden, en hy bid van gantfchen harte, dat de eene of andere gelegenheid ons hier nog langer mooge ophouden; en ik durf zweeren, dat hy geen fchynheilige is, maar dat hy uit den grond van zyn hart bid.

Leonato. Indien gy daarop zweert, myn Prins, dan'zult gy voorzeker geen' valfchen eed doen. —— Vergun my, dat ik u welkom mooge heeten , Don Joan, nu gy met den Prins uwen Broeder verzoend zyt, ben ik u insgelyks myn' eerbied verfchuldigd. Don Joan. Ik dank u, ik ben niet gewoon veel te fpreeken, uiaar ik dank u. Z 5 Leo»

Sluiten