Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S L Y S P EL. 363

Benedicto. Wilt gy haar koopen, dat gy zo naar haar verneemt? Claudio.

Kan men voor de gcheele waereld wel zulk een juweel koopen T

Benedicto, Ja, en nog wel eene kas daarby, om hetzelve in te zetten. Maar zegt hy dit met een ernftig gelaat, of fpeelt gy nu voor gek, om ons wys te maaken, dat Cupido een goede haazenopfpoorder, en Vulcanus een goedé timmerman is ? Zeg eens, welken ileutel moet men gebruiken, om met u mede te zingen?

Claudio.

In myne oogen is zy de fchoonfte Juffer, welke ik immer gezien heb.

Benedicto.

Ik kan nog zonder bril zien, en evenwel kan ik dit niet zien. Daar is haare Nicht, indien die niet door zulk eene Furie bezeten was, zou zy haar in bevalligheid zo verre overtreffen ,als de eerfte Mey den laatflen December; maar ik hoop immers niet, dat gy het befluit genomen hebt om een getrouwd man te worden, hebt gy wel ?

Claudio.

Al had ik het tegendeel gezworen, dan zou ik nog myzelven naauwlyks betrouwen , wanneer Hero myne huisvrouw wilde zyn.

Benedicto.

Is het waarlyk al zo verre gekomen r Is 'er dan in de waereld niet één' man meer te vinden, die zyn' hoed zonder achterdocht wil draagen ? Zal ik dan nooit meer een' vrijer van zestig jaaren ontmoeten ? Gaa uwen gang, in Gods naam, en, zo gy u met geweld een juk op den hals wilt haaien, draag 'er dan ook het merkteken van, en zucht uwe Zondagen weg. Zie, daar komt Don Pedro terug om u op te zoeken.

VIER,.

Sluiten