Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

368 VEEL LEVEN over NIETS.

Don Pedeo. Neen , hy heeft geen ander kind dan Hero, zy is zyne eenige erfgenaam; hebt gy genegenheid voot haar, Claudio?

Claudio.

Toen wy tot den thans geëindigden kryg optrokken , befchouwde ik haar met de oogen van een* Krygsman , aan wien zy wel behaagde , maar die eene veel te ruwe taak voorhanden had, om aan den naam van liefde te kunnen denken; maar nu ik te rug gekomen ben, en de oorlogsgedachten hunne piaatfen in myn hoofd ledig gelaten hebben,komen zachte en kiefcbo begeerten in hetzelve indringen , die my inluisteren hoe fchoon de jongo Hero is, en zeggen, dat ik haar reeds beminde éér ik naar den oorlog ging.

Don Pedro. Gy zult welhaast geheel aan een' minnaar gelyk zyn ,en uwen toehoorder met een geheel boek van woorden verveelen. Indien gy de fchoone Hero bemint, kweek deeze liefde aan, en ik zal met haar en met haar" Vader fpreeken, en gy zult haar heb. ben. Was dit het oogmerk niet, waarom gy een zo fraai vertelfeltjehebt begonnen zaamen te weeven? Claudio.

Welk een' aangenaamen byfiand kunt gy niet aan de liefde betoonen, daargyhaare fmert uit haare gedaante kunt zitn. Maar , op dat myne neiging niet te zeer overhaast mooge fchynen, zou ik dezelve gaarne met een breedvoerig gefprek omkleed willen zien.

Don Pedro. Wat behoeft de brug grooter te zyn dan het wa.' ter breed is? Het noodigfte is het beste gefchenk i zie, alles, dat dienen kan, is nuttig; nu, met één woord , gy bemint , en ik zal u het geneesmiddel aan de hand geeven. Ik weet, dat wy deezen avond eene vrolyke party zullen hebben; dan zal ik onder

de

Sluiten