Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3?o VEEL LEVEN ovee NIETS,

Leonato. Neen, neen, wy zuilen dit befcbouwen, als een droom tot dat het vanzelf uitkomt. Doch ik zal echter myne Dochter hiervan kennis geeven, opdat zy te beter mooge bereid zyn om te antwoorden, indien dit by toeval al eens waar mogt zyn; gaa ey heen om met haar daar over te fpreeken. (Per. Jcbetden perfoonen loepen over bet Tooneel) Neef, gy weet wat u te doen ftaat. o Myn Vriend, ik verzoek u om uwe hulp, gaa met my, ik moet my van uwe kunde bedienen. Myn lieve Neef, wees gy zo goed en draag een weinig zorg in deezen drok ken tyd. (Zy vertrekken.)

ZESDE TOONEEL.

Het Tooneel verbeeld een vertrek in bet Paleh van Leonato.

Do» Joan, Con»ado.

C o n b a d o.

Wat weêrgaa , Mynheer, hoe zyt gy toch zo bovenmaate droefgeestig ? ' w

Don Joan. „Sï"? Seenemaat a?n * rede, die zulki veroor. maaVhebbet *"* °°k de d™f&™W«* ff».

Co nbado.

Gy behoorde naar rede te hoeren. »o?nbSenSdte 6eh°°°rd hC^"at k3D W éit *■

Co ns ad o.

Zo dezelve geen daadelyk hulpmiddel is kan z* n echter met geduid leeren lyden. 1

Don

Sluiten