Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

M L T S F E L, 391

dat ftrydig is met zyne begeerten, komt volkomen overeen met de myne. Hoe kunt gy dit huwelyk dwarsboomen ?

Bo b/4 c Hl o.

Juift niet op eene eerlyke wys, Mynheer, maar echter op eene zó bedekte wys,dat geen fchyn van oneerlykheid op my zal hechten.

Don Joan. Zeg my kortelyk op welk eene wys.

Borach 10. Ik meen, dat ik, nu omtrent een jaar geleden, aan uwe Hoogedelheid gezegd heb, hoe zeer ik in de gunst ben van Margareta.de kamerjuffer van Hero. Don Joan. Ja, dit ftaat my nog voor.

Borachio. Ik kan haar, zelfs op den onvoeglykften tyd van den nacht, bepaalen om uit het venfter van haare Juffers flaapkamer te komen leggen.

Don Joan. En welk een leven is daar in, dat de dood van dit huwelyk kan veroorzaaken ?

Borachio. Dan ftaat het aan u om daaruit vergif te berei« den; gaa gy dan naar den Prins, uw' Broeder, en zeg hem rechtuit, dat hy zyne eer te kort gedaan heeft door den beroemden Claudio, [wiens verdienften gy alsdan magtig moet opvyzelen] uit te huwe» lyken aan eene zo afgefletene hoer als Hero is. Don Joan. En welk bewys zal uw ontwerp daar toe opleveren?

Borachio. Bewys genoeg, om den Prins te misleiden, Clau» dio verdriet aan te doen, Hero ongelukkig te maa' ken, en Leonato in bet graf te helpen; 01 begeert gy iets anders ?

Don Joan. Ik wil alles onderneeraen, als ik hem maar verdriet kan aandoen. B b 4 »o*

Sluiten