Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

39+ VEIL LEVEN ovir NIETS.

nog met deeze zelfde oogen zien ? Ik kan het niet verzekeren, maar ik denk het toch niet. Ik wil'er niet op zweeren, dat de liefde my niet in eene oester zou kunnen veranderen; maar daarop wil iK wel zweeren , dat, zolang die my niet in eene oester verandert, ik nooit zo gek zal worden. Eene Juffer is fchoon, dat deert my niets; eene andere is ver* Handig, dat deert my ook niets; eene derde is deugd, zaam, dac deert my ook niets. Zolang niet alle de bevalligheden in één meisje vereenigd zyn, zal niet één meisje my bevallen* Ryk zal zy moeten zyn, dat is zeker; verftandfg, of ik wil haar niet hebben; deugdzaam, of ik wil 'er niet op bieden ; fchoon, of ik wil haar niet aanzien j goedaartig.of zy moet my niet genaaken; edel, of ik ben niet voor haar, schoon zy een engel was; geestig in gefprek; uitmuntend in de muziek, en haar haair van die kleur gelyk het God behaagt. — Ha! daar komt de Prins met Mynheer Verliefd! Ik zal my hier in het geboomte verfchuilen. (Hy fchuilt weg.)

NEGENDE TOONEEL.

DohPisbo, Leonato, Claudio, Balthazae.

Don Pedro. Nu, willen wy deeze muziek aanbooren >

Claudio. Ja, gaarne, myn Prins.— Hoe ftil is de avond, even als of die met voordacht zweeg, om de har■ïonie meer bevalligheid te geeven.

Don Pidio, (ftil.) Ziet gy wel waarBenedifto zich veiftoken heeft'

Claudio, (ftil.) Ja, zeer wel, Prins; zohaasttjde muziek geëindigd is , zullen wy dien ontdekten vos met eene beuzeling in den ftrik krygen.

Do»

Sluiten