Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

M L T S 2» E L. 407

verdient, hetgeen men ooit aan een' man zou kun»en toeftaan ; maar de Natuur heeft nooit eemg vrouwelyk hart uit trotfcher ftof gevoimd dan dat van Beatrice. Verwaandheid en minachting zweeven flikkerende in baare oogen, die alles verfmaa. den, dat zy aanfchouwen ; en haar geestig vernuft fchat zichzelf zó hoog, dat alle andere voorwerpen haar gering fchynen; zy is zo zeer met eigenliefde ingenomen , dat zy niet kan beminnen , ja zelfs geen' fchyn van beminnen verwonen, of eemg ontwerp van dien aart vormen.

Ja, voorzeker, dit denk ik óok; en om die rede zou het gewisfelyk niet goed zyn , d« «7 m™« kreeg van zyne liefde; want zy zou er flechts me. de fpotten.

Hno. , T1 . . Gy fpreekt inderdaad de waarheid. Ik heb nog nooit een' maa gezien . hoe verftandig. hoe edel, hoe eugdig, hoeSwelgemaakt, dien zy niet verkeerd uitduidde; wanneer hy blank van ™? ïou zy (taande houden.dat hy haare zuster behoorde te zvn; was hy bruin, welnu, dan had de wafuur naLèen' Arlelcyn willen fchilderen.«.dus;<n lelyk abuis begaan; was hy lang, dan noemdes zy hem eene piek met een Aecht hoofd; was hy klein, dan was hy een flecht gefneden a.gletie ; was hy fpraakzaam , dan noemde zy hem een weerhaan, dié met allé winden draaide . fprak hy met . dan was hy een houten blok, dat door geen' winkon bewogen worden. Dus keert zy fteeds alle mannen met den flechtften kant naar vooren ,, elaanooit de deugd en oprechtheid dat recht wederwaren . hetwelk eerlykheid en verdienften voor haar verworven hebben,

U r s u l a. , .

Neen zéker, zulk eene bedilzucht kan met veel aanpryzins verwekken.^ H110.

Sluiten