Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*ï* veel leven over niets.

Don Joan. Dit vreet ik niet, wanneer hy zal weeten, dat ik Weet.

Claudio. Indien 'er eenig beletfel mogt zyn, meld het ons dan, bid ik u.

Don Joan. Gy zoud kunnen denken, dat ik uw vriend niet ben, wat daarvan zy zal van achteren blyken, en gy zult beter van my leeren denken uit hetgeen ik u nu zal ontdekken; wat myn' Broeder betreft, ik geloof, dat by veel van uhoud , en dat hy uit gene. genheid van zyn hart uw begeerd huwelyk heeft helpen bewerken; waarlyk een noodeloos aanzoek en eene kwaalyk befteede moeite.

Don Pedro. Hoe dat ? Wat is het geval ?

Don Joan. Ik ben hier gekomen, om u te melden, zonde* veel omftandigheden , [want daar is reeds te larie van haar gefproken,] dat die Juffer ongetrouw is. Claudio.

Wie, Hero?

Don Joan. Juist dezelfde; Leonato's Hero, uwe Hero, allo mans Hero.

Claudio.

Zy ongetrouw?

Don Joan. Woorden zyn nog te goed om haare ondeugd af te fchetfen;ik zou moogen zeggen,datzy nog erger is dan ondeugende; bedenk gv zelf een'erger'naam, en ik zal dien op haar toepasfen. Laat dit u niet verwonderen tot nader bewys, gaa flechts deezen aanftaandön nacht met my, en gy zult haar kamervenfter zien beklimmen, in den zelfden nacht vóór baar trouwdag; indien gy haar dan nog bemint, trouw haar dan, maar het zou veiliger zyn vooruwa *«, dat gy van gedachten veranderde. Claw.

Sluiten