Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ii8 VEEL LEVEN ovzb. NIETS.

zyn, en als zy u dan geen beter antwoord geeven, zeg dan , dat zy de lieden niet zyn waarvoor gy hen gehouden bad

T wie de Wacht. Zeer wel, Mynheer.

Do«beert. Als gy een' dief ontmoet moogt gy, uit hoofde van uw ampt, fuipecïeeren, dat hy geen eerlyk Man is,en wat zulke foort van lieden betreft, hoe minder gy u daarmede bemoeit, hoe meer eer het voor u is. Tweede Wacht. Maar, als wy weeten, dat hy een dief is,moeten wy dan de handen niet aan hem liaan?

DOGBEBBT.

Uit hoofde van uw ampt moogt gy dit zekerlyk doen ; maar ik ben van gedachten.dat die pik handelt ook daarvan befmet word; de vreedzaamfte weg vooru lieden is, dat, wanneer gy een'dief gevangen hebt, gy hem laat tooaen wat hy is , door hem fteelswyz» te laaten ontflippen.

VZBOES.

Men heeft u altoos gekend voor een' goedb-rtigen Man, Collega.

dogbe ebt.

Ja, dat ben ik ook, ik zou met myn' zin zelfs geen' hond kunnen ophangen, en veel minder een' man, die eenige eerlykheid bezit.

V e b o e s, (tegen de Waebten )

Wanneer gy in den nacht een Kind hoort fchreijen , dan moet gy de min wekken, en haar zeggen, dat zy het ftillen moet.

Tweede W acht.

Maar, als nu de min flaapt, en ons geen gehoor geeft f

Dogbebbv. Nu, gaat dan beenen in vreede; want bet fchaap, dat zyn eigen lam niet hoort blaeten, zal geen kalt antwoorden als het bulkt.

Veh.

Sluiten