Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JS L T S P Ë L. 43r

VIERDE BEDRYF.

EERSTE TOONEEL.

Het Tomcel verbeeld eene kerk van binnen.

noTi Pedro , Don Joan, Leonato, Een Mwhnik, Claudio, Benedicto, Heeo , Beatrice.

Leonato.

■k-om Vader FrancUcus, maak het kort, lees enkei het' formulier van het huwelyk, gy kunt hen Dunne Plichten naderhand wel voorhouden, nunne Pjje Punnik, (tegen Clajidie.)

Mynheer, zyt gy hier gekomen om deeze Juffer te trouwen? Claüdio.

Neen' Leonato. j #

• Om met haar getrouwd te worden, Vader Fran.

ciscus. Gy zyt gekomen om hen te trouwen. De MurriIi (tegen Hen.) Mejuffer, zyt gy hier gekomen om met deezen Graaf in den echt te treeden ?

Hero.

Dl MUNNIK.

Indien iemand van u eenig inwendig beletfel Weet, waarom gy niet getrouwd zoud kunnen worden, dan bezweer ik u by het welzyn van uwe ziel, dat gy het ontdekt.

ClaUDIOj

Weet gy iets, Hero?

Hero.

Neen, Mynheer.

De Monnik. Weet gy iets, Graaf?

Leo»

Sluiten