Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

43* VEEL LEVEN ovk NIETS,

ti i c , Leonato. ik durf wel voor hem antwoorden; Neen. Claudio.

ol Wat durven de menfchen niet al dbeh' Wat doen de menfchen niet! En wat doen zy niet zon. der te weeten wat zy doen | ««".zon-

BïBEDICTO.

Hoe nu T Interjeétiën I Welnu, .daar is ook eene Interjecho van lachen: Ha, ha, he.'

Claudio.

Geef wel acht, Vader Franciscus. —- Met „» verlof, Leonato; zyt gy genegen om my met een vry en ongedwongen gemoed deeze maagd, uwa dochter ten huwelyk te geeven ?

ven helft. ^ 200n"al^G"'ha» «n "7 gege. Claudio. En wat heb ik om u daarvoor terug te geeven weegën? * M ***** 6efcflenk kan opi

„. , DOlf PlDRO.

teru^eef?" 6y haar "lve faem wederon»

erfin^T^^ eens «dele

erkentenis: Ziedaar, Leonato, neem ev haar dan weder terug , en geef dien verrotten l»ntiiel niet aan uwen vriend. Zy bezit niets danTe/uiterlyken fchyn van eer; zie eens hoe zy than,bloost even als eene maagd i p, Hoe fraai kande5ï£ rnisdaad zich bedekken met het aanzien en den £ terlyken fchyn van waarheid / Stygt dat bloed niet als eene zed^e blyk naar het aangezicht om de eef. voudige deugd getuigenis te geevfn ? Zoud gy allen , die haar hier ziet, niet zweeren, dat zy eene Maagd wa«i.yolgens deeze uiterlyke tekenen?En echteMs zy het niet; zy kent de hitte van een dartel bed - haar Wo» is fchuid en niet zedigheid, wwl e £

Sluiten