Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

444 VEEL LEVEN ovee NIETS.

Leonato. Wat zal daarvan worden ? Wat zal dit ufc werken ?

De Munnii, Wat? Als dit wel uitgevoerd word, zal het haar dienst doen. Belastering in naberouw te doen verkeeren is reeds eene goede daad. Maar dit is het niet alleen waarom ik deze vreemde zaak heb uitge. dacht; maar uit deezen arbeid zal nog veel groo. ter geboorte voortkomen; wanneer zygeftorvenis , gelyk men moet voorgeeven, op het oogenblik toen zy befchuldigd is geworden, dan zal zy beklaagd, bejammerd, en verfchoond worden van allen, die dat hooren; want zo gaat het altoos, dat wy hetgeen wy bezitten niet op^de rechte waerde fchat. ten; maar wanneer dat verloren is,dan vergrooten wy deszelfs waerdy,- dan befpeuren wy deugden, die het bezit ons niet getoond heeft, terwyl die de onze waren ; zo zal het ook gaan met Claudio, wanneer hy hooren zal, dat zy door zyne woorden overleden is, zal het denkbeeld van haar leven bevalhglyk de overweeging van zyne verbeelding doorkruipen, en elk beminlyk zintuig van haar leven zal in een fraaijer kleed opgefchikt te voprfchyn .komen , en zich met meer aandoenlykheid , kiesfieid, en levendigheid voor de oogen en de befchouwing zyner ziel vertoonen, dan toen zy waarlyk

i .*« Dan ?al hy om haar treuren» indien ooit de hefde eemg deel in zyn hart heeft gehad, en wenfchen, dat hy haar zo niet befchuldigd had; ja zelfs, fchoon hy zich verbeeld zyne befchuldiging waar te zyn, laat dat zo zyn. wees toch verzekerd. da de goede uitflag dit geval eene betere gedaante zal geeven, dan ik u metmooglykheidkan befchryüen\iTn J500" alIe, P°06''ns=n behalven deeze, roiflukken, dan zal de onderftelling van de dood

tl WJ^"* hret kuWaad Serucht van ha«e on ?er uitbluflchen. Doch, zo dit niet wel afioopt,

dan

Sluiten