Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

J L T S F E L, 44*

dan kuntgy haar verborgen houden, zo als het best voeglyk is voor haare gekwetste eer, in het een ot ander afgezonderd geestelyk verblyf, buiten alleoo. een, tongen, gedachten, en belasteringen. Benedicto. Signor Leonato, laat u raaden van dien goeden vader. En fchoon ik, gelyk gy weet, den Prins en Claudio eene hartelyke genegenheid toedraag, zal ik echter met zoveel geheimhouding en oprechtheid in dit geval handelen als uwe ziel met uw lichaam kan doen.

Leonato.

Naardien ik in droefheid verzonken ben, kan de dunfte draad my trekken.

Db MuiiNir.

Het is goed, dat.gy toeftemt; laaten wy nu gaan} Mejuffer, naardien men vreemde wonden op eene vreemde wys genezen moet, fterf om te leeven; miffchien is uW trouwdag flechts uitgesteld; heb ge. duld en volhard. (Zy vertrekken allen bebalven Be. nedicte en Beatrice )

DERDE TOONEEL,

Benedicto, Beatrice.

Benedicto. Juffer Beatrice, hebt gy deezengantfehentydge-

febreid?

Beatrice.

Ja, en ik zal nog langer fchreijen.

Benedisto. Dat zou ik niet begeeren.

Beatbice. Qy hebt geene rede hiertoe, ik doe zufts vrywüliglyk.

Ee s BEN*.

Sluiten