Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

444 VEEL LEVEN over NIETS.

Bi atkics.

Blykt het niet duidelyk, dat hy een fchelm is, die myne Nicht belafterd, befchimpt, en te fchan* de gemaakt heeft! Ach ! dat ik een man ware! Wat ' haar op de hand te draagen tot dat het tyd» ftip gekomen is om eikanderen de hand te geeven, en dan met openbaare befchuldiging, onbedekte lastering, onbarmhartige kwaadaartigheid!.... Hemel/ dat ik een man ware! Ik zou zyn hart op de volle markt verfcheuren.

Benedicto. Hoor my Beatrice.

Beatrice. Met een' man aan het venfter gefproken i — Een fraai gezegde.

Benedicto. Ja; maar Beatrice....

Beatrice. Die lieve Hero l Zy is verongelykt, zy is belo. gen, zy is bedorven.

Benedicto.

Bea

Beatrice. Prinfen en Graaven! Waarlyk een prinslyk getuigenis , een fmaaklyk graavenftukje, een mooi minnaar, waarachtig! o Dat ik omzynentwilleeen man warel of, dat ik eenigen vriend had, die om mynentwille een man wilde zyn l Maar de man. haftigheid is verfmolten tot hoflykheid, en dapperheid tot plicbtpleegingen, en de mannen zyn nu enkel tongen geworden , en wel zeer fyne tongen; hy word nu voor zo dapper gehouden als Heren. les, die eene leugen kan vertellen, en dezelve bezweeren: Ik kan door wenfchen geen man worden, cn daarom wil ik door treuren eene vrouw fter» yen.

Be-

Sluiten