Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S L Y S f E L. 463

om zal herleeven, dit is onmooglyk; doch ik verzoek u beiden , dat gy het volk van Mesfina onder, recht hoe onfchuldig zy geftorven is; en zo uwe lief' de in eenige droevige uitvinding kan werkzaam zyn, hang dan een lykdichtop haare graftombe, en zing dat vóórhaar gebeente; zing dat deezen nacht; kom daarna morgen ochtend aan myn huis, en, naardien nu niet meer myn fchoonzoon kunt zyn, wees dan myn neef, myn Broeder heeft eene Dochter, hst juift evenbeeld van myn kind , dat geftorven is . en zy alleen is de erfgenaame van ons beiden; geef haar het recht, dat gy aan myne dochter zoud gegeven

hebben, en hiermede zal myne wraak fterven. Claudio. o'Edelmoedig man! uwè buitengemeene goed.

heid peift my traanen af; ik neem uwe aanbieding

aan; befchik van nu af aan over den ongelukkigen

Claudio.

L X O N A T O.

Nu, ik zal dan op morgen uwe komft afwachten; . voor deezen avond neem ik affcheid. Deeze deug. niet zal aan Margareta vöorgefteld worden, die, naar ik denk, in alle deeze fchelmery deel heett , en door uw'Broeder, daartoe omgekocht is geworden. B o 1 a c h i o. Neen , waarlyk, dat is zo niet, zy wist niet wat zy deed, toen zy met my fprak. Zy is altoos braat en deugdzaam geweeft in alles, dat my van haar bekend is.

DOOBERIT.

Daarby komt nog, Mynheer, of fchoon het niet zwart op wit ftaat, dat deeze klaager hier, deeze misdaadiger, my een' ezel genoemd heeft; ik ver. zoek, dat dit In z/n vonnis mag gemeld worden; en ook heeft de wacht hem hooren fpieeken van zekeren Fatfoen; men zegt, dathy een fleutel in ZVn oor draagt, daar een flot byhangt; en dat hy , geld leent om godswil, dat hy zolang gehouden

Sluiten