Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

46-4 VEEL LEVEN" over NIETS.

heeft, zonder ooit te betaalen, dat de menfchen daardoor hardhartig geworden zyn, en nu niet» meer om Godswil willen leenen. Ik bid u, dat gy hem over deeze zaak exanimeerr.

Leonato. Jk dank u voor uwe zorg en eerlyke moeite.

Dogberrt. Uwe Hoogedelheid fpreekt als een dankbaar en eerbiedig jongman; en ik dank God om u. Leonato. Neem dat voor uwe moeite.

Dogberrt. God behoede de regeeringsform.

Leonato. Gaa heen , ik ontflaa u van uwen gevangenen; en ik bedank u.

Dogberk t.

Ik laat een' openbaaren fchurk by u we Hoogedel» heid, en verzoek uwe Hoogedelheid hem zelve te ftraffen, tot een exemplaar voor anderen. God behoede uwe Hoogedelheid; ik wenfch uwe Hoog. edelheid het welzyn; God herftelle uwe gezondheid; ik geef onderdaaniglyk de vryheid van te vertrek, ken ; en zo men eene blyde ontmoeting mag wenfchen , God prohibeere zulks • Kom , Buurman. (Dogberry en Verges vertrekken.)

Leonato, (tegen den Prins en Claudio.)

Nu, Mynheeren. vaartwel, tot morgenochtend. Antonio.

Vaart wel, Mynheeren; wy zullen u morgen verwachten.

Don Pedro. Wy zullen niet in gebreke blyven.

Claudio. Deezen nacht zal ik Hero betreuren.

Leonato. Brengt deeze knaapen weg; wy zullen met Margareta fpreeken , hoe zy aan deezen Hechten kaerel

ken

Sluiten