Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B L r S P X L: 4<j

kennis gekresen heeft. (Zy vertrekken langs ver*

fcbillende zyden van het Tooneel.)

ZESDE TOONEEL.

Het tooneel verbeeld eene kamer in iet buis van Leonato.

BÉNRDICTO, MilOAI.TA,

Bbuidicto, Ik bid u, lieve Juffer Margareta, dat gy myne handen aan u verplicht, door my een mondgefprek met Beatrice te bezorgen.

Margareta. Zult gy dan een fonnet tot lof van myne fchoon. heid maaken?

Benedicto. In zulk een' hoogen trap, Margareta, dat geen man in de waereld daarover zal kunnen komen; want, in oprechte waarheid, gy verdient het. Margareta. Dat geen man over my zal komen, hoe zal ik dan altoos beneden aan den trap blyven ftaan ? Benedicto. Uw vernuft is zo gezwind als een windhonds, bek, het vangt overal.

Margareta. En het uwe zo bot als eens fchermmeefters fleu» ret, dat treft, maar geen leed doet.

Benedicto. Een recht manlyk vernuft, Margareta, dat geene vrouw leed doet;derhalven bid ik, dat gy Beatrice wilt roepen ; ik geef het fchild aan u over. Maroareta. Geef ons uw zwaard , het fchild draagen wy

G8 2**

Sluiten