Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B L Y S f I L, 473

dat wy deezen dag moogeo vereenigd worden door een wettig huwelyk , waartoe ik de hulp wilde verzoeken van Vader Franciscus.

Leonato. Myn hart ftemt in uwe begeerte.

De Monnik. En myne hulp insgelyks.

TIENDE TOONEEL.

Dk Vooriokn, Don Pedro, Claudio, Gevolo.

D o n, P e d r o. Goeden morgen aan het edel gezelfchap-

L e o nato. Goeden morgen , Prins , en goeden morgen; Claudio; wy wachten u hier; zyt gy nog van voorneemen , Claudio , om myns broeders dochter te trouwen?

Claudio. . IK zal haar trouwen, fchoon zy ook eene Ne» gerin ware.

Leonato, (Tegen Claudio) Roep haar hier, broeder, de Geeftelyke is hier reeds by de hand. (Antonio vertrekt,) Don Pedro. Goeden morgen , Benedicto : hoe , wat is 'er gaans , dat uw aangezicht 'er zo February.achtig, zo bevrozen, flormachtig en bewolkt uitziet? Cl aud ro. Ik geloof, dat hy aan den wilden ftier denkt; maar; vrees niet vriend, wy zullen de toppen van uwe hoorns met goud beflaan, en dan zal gantfch Europa behagen in u fcheppen , gelyk Europa weleer in den welluftigsn Jupiter, toen hy op haar verliefd voor zulk een beeft fpeelde.

Gg S »«•

Sluiten