Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B L T S P E L. 4tt

Allen de laatere Schryvers, plaatfen Vtnetten m hetzelfde licht, waarin de Ouden gewoon waren Cyprus te plaatfen , en de Dichter heeft hier het oog op het algemeen Volkskarakter.

6 ^ DR. warburton.

Pag. 371. Reg. 5 • 6.

Ik kan niet verbergen hetgeen ik hem

Dit is een fchoone trek van de Natuurkennis van onzen Dichter. Een afgunftig en ongezellig man, die te trotfeh en eigenzinnig is, om anderen ver. maak aan te doen, en te gemelyk en knorrig van aart, om daardoor aangedaan te worden, tracht altoos zyn kwaadwillig karakter te verbergen, onder den dekmantel van openhartige eerlykheid, of onder dien van eene hoogmoedige onafhanglykheid.

Dr. Warburton.

Pag 375. Reg.7,enz. (vanonderen) en Pag. 376. Reg. 1,2.

Beateicï.

Neen, flechts tot aan de poort; en daar zal de dmvel my tegenkomen als een oude hoorndrager, met dehoorns op den kop. en zeggen: „ Gaa gy naar den „ hemel.bier ts geene plaats voor maagden". En dan geef ik myne aapen over, enmarfcb naar Sint Peter; die wyst my dan den boek , daar de vryfrs zitten, ca daar loeven wy dan alle dagen even vrolyk.

Deeze regels, behelzende niets dan goddelooze wartaal,heb ik weggelaten;dewyl die waarfcbynlyK door de Speelers tusfehen ingevoegd zyn.

Dr. Warburton.

Naar het my toefchynt, zyn de bovenftaande regels teveel inde manier van onzen Schryver,om die voor onecht te verklaaren; hy is wel meer gevroon in zyne geestigheden wat te verre te gaan. Capell heeft dezelven gehouden.

Dr. Johnson.

Hh

Sluiten