Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4?t AANM. op VEEL LEVEN om NIETS.

Pag- 379- Reg. io.

Honderd Vrolyke Vertellingen.

Hier heeft onze Dichter het oog op de Cent Nouvelles nouvelles, uitgegeven in het Jaar 1455,door Lodewyk den Elfden Koning van Frankryk, toen nog Daupbyn, geduurende zyn verblyf aan het Hof van den Hertog van. Bourgondiën.

Naleezingen enz,

Ibid. Reg. 4,3,2, (van onderen.)

E11 zyne aanpryzing is niet gelegen in zyne gees* tigbeid maar in ondeugendheid.

Door ondeugendheid ineent Beatrice hier zyne kwaadaartigbeid en godloosheid* Zy wil zeggen , dat hy de Ligtmisfen vermaakte door zyne godde» looze fpotternyè'n , en hen vertoornde door zyn kwaadfpreeken van hen. Dr. Warburton.

Pag. 381. Reg. 13 ,12. (van onderen)

, L>e fcboonheid is eene Toveres , daor wier betove» ring getrouwheid tot bloed verfmelt.

. Dat is: De Schoonheid wekt de begeerten op, die dan den Menfch ontrouw doen worden; doch de aanfpeeling ziet hier eigentlyk op een oud byg'. loof, dat de Hekfen door hunne toveryën heilzaams dranken in bloed konden veranderen

Dr. Warburton.

Pag. 382. Reg. 3.4.5.

Op welke wyze wiltgy de bloemfestoen draagen? On uwen hals gelyk de gouden keten van een' woekeiaar i

Ik weet niet of ten tyde van onzeu Dichter, de gouden keten de gewoone dragt van tyke burgers was, dan of dit een fteek is op de Aldermans .welker verfierfel van ouds eene gouden keten was.

Dr. Johnson.

P»g- 384. Reg 8. Xvm onderen )

Dat zy de belfcbe Ate is in eene fraaije kleeding. .

Dit is eene geestige aanfpeeling op de gewoonte der Dichters en Schilders, om de Furiën met gefcheardé vodden bekleed af te beelden. Dr. Warburton.

Pag.

Sluiten