Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

484- AANM. op VEEL LEVEN ovïr NIETS.

te vangen, door de takken der boomen met vogel, lym te beftryken.

„., _ Da, JoHNtow.

Ibid, Reg. fo.

W;lk een vuur brand 'er in myn ooren ? Dit is eene aanfpeeling op een algemeen gezegde In Engeland,dat iemand deooren branden, wanneer 'er van hem in zyne afweezigheid gefproken word, even gelyk wy hier te Land gewoon zyn te zegden dat alsdan iemand de ooren tuiten.

_ _ Vertaaler.

Fag. 412. Reg. 6, 5. (van onderen.) Zy zal met baar aangezicht om boog begraven Voorden.

Dus vind men het in alle de Uitgaaven ; maar welke byzonderheid is hierin toch gelegen ? Worden riet alle menfchen dus begraven ?De Dichter heeft hier voorzeker willen zeggen , dat zy tegen de gewoonte, dat is, met de Melen omboog, zou begraven worden.

Thecbald,

Fag 416. Reg. r. (van onderen )

Wanneer zulke ydelbeden niet te pas komen.

Men moet hier voor 110 need (niet te pas) waar.

fchynlyk leezen more. need (meer te pas), want Dog.

verry word wel als beiachelyk, maar niet als zinne.

loos voorgeiield.

Dr. Waeburton.

Fag. 425. Reg. i7,

Beatrice. Ik ben uit alle andere toonen uitgeraakt, zo my voorkomt ——. Maar, Nicbt, enz

Ik ben genoodzaakt geweest, om (op het voorbeeld van Prof Efcbenbwg), hier eenige weinige regels over te flaan; dewyl dezelven woordfpeelingen behelzen, die onmooglyk kunnen vertaald wor. den, zonder hunne aartigheid te verliezen.

Vertaaler. Ibid-

Sluiten